සොෆියා ප්රෝකොෆියෙවා

Books 1

රවින්දි කල්දේරා - Ravindi Kaldera

Books 1

මොහොමඩ් රාසුක් -Mohomad Razook

Books 2

මාලනී ගෝවින්නගේ-Malani Govinnage

Books 3

ප්‍රියාන් ආර් විජේබණ්ඩාර-Priyan R Wijebandara

Books 1

නදීකා බණ්ඩාර-Nadeeka Bandara

Books 1

චන්දන ගුණසේකර - Chandana Gunasekera

Books 1

ඇනටෝලි ඇලෙක්සින්

Books 1

Yesha Fernando

Books 3

Yan Liyanke - යාන් ලියාන්කි

Books 1

Y. Peralman - වයි.පෙරෙල්මාන්

Books 1

Y Perelman

Books 1

Wimal Weerawansha

Books 1

Wijesingha Beligalla

Books 1

Wijayananda Jayaweera-විජයානන්ද ජයවීර

Books 4

Wasantha Karannagoda

Books 1

Wasantha Dissanayake-වසන්ත දිසානායක

Books 1

Warnan Perera - වර්නන් පෙරේරා

Books 2

Walter Lsaacson

Books 1

walpola rahula

Books 3

W. M Gunathilaka

Books 6

W. Jayasiri

Books 3

W A Abeysinghe

Books 1

Vinya Menike Jayasekara

Books 1

Vijitha Kumar Senarathne-විජිත කුමාර් සේනාරත්න

Books 1

Vidhura Prabath Munasinghe

Books 1

Victor Ivon

Books 13

Victor Hugo

Books 1

Ven Kudagammana Seelarathana Himi

Books 1

Various Authors

Books 4

Various

Books 5

V.Sutheyev

Books 1

V. Sutheyew - වි. සුතේයෙව්

Books 2

V I Lenin

Books 1

Upul Weerawardhana

Books 1

Upul Shantha Sannasgala

Books 5

Upeka Solamans- උපේකා සොලමන්ස්

Books 1

Upali Rathnayaka

Books 5

Upali Jayasinghe

Books 1

Umanga Webber

Books 1

U.R Perera-U.R පෙරේරා

Books 1

U.R Perera

Books 1

Tiran Kumara Bangagamaarachchi

Books 1

Thushari Bulumulla

Books 1

thissa kariyawasam

Books 1

Theja Godakandearachchi-තේජා ගොඩකන්දෙආරච්චි

Books 1

Tharindu Sri Lokugamage

Books 1

thanushika vithanage

Books 1

Thamilini Jeyakkumaran

Books 3

Tenison Perera

Books 11

Taslima Nasrin - තස්ලිමා නස්රීන්

Books 1

tasi vittachchi

Books 1

T.M Premawardena

Books 1

T Andradi

Books 6

Sybil Wettasinghe

Books 11

Swarnakanthi Rajapaksha

Books 1

Swarna Kanthi Rajapaksha

Books 3

Susantha Kodithuwakku

Books 2

Surekha Samarasena

Books 2

Surath De Mel

Books 4

sunila wijesinghe

Books 1

Sunil Wijesiriwardhana-සුනිල් විජේසිරිවර්ධන

Books 1

Sunil Wijesiriwardhana

Books 1

sunil wickramasinghe

Books 1

Sunil Ariyarathna

Books 1

Sunethra Rajakarunanayaka

Books 3

Sumudu Niragie Senevirathne

Books 1

Sumithra Rahubaddha

Books 1

Sumith Chaaminda

Books 1

Sumanarathna

Books 1

Sujith Chaminda Edirisinghe

Books 2

Sujith Annamale

Books 1

Sujith Akkarawaththa

Books 1

Sugathapala De Silva

Books 2

Sudath Rohan

Books 1

Sucharitha Gamlath

Books 1

Subhashini Chathurika - සුභාෂිනි චතුරිකා

Books 1

Steve Toltz

Books 1

somaweera senanayaka

Books 1

Somarathna Balasooriya

Books 1

Siri Chandarasekara Gunawardhana

Books 1

Simon Navagattegama

Books 2

Simon De Beauvior

Books 1

Sidhuloli Selaruwa

Books 1

Shivanthi D Silva

Books 2

Shirani A Bandaranayake

Books 1

Shehan Karunathilaka

Books 1

Shayaman Hemakody

Books 4

Shashika Sadeep

Books 1

Shamel Jayakody

Books 6

shakthika sathkumara

Books 2

Sepala wijesekara

Books 6

Sepala Rathnayaka

Books 1

Senarath Paranavithana

Books 1

Senani Dharmarathna

Books 1

Sena Thoradeniya

Books 2

Sayed Mansurool Islam

Books 1

Sauel P Huntington

Books 1

Sarath Wijesuriya

Books 1

Sarath Kumarasinghe

Books 1

Sarath Jayamanna

Books 2

Sanjaya Ishan

Books 1

Sanath balasooriya

Books 3

Samson Gunathilake-සැම්සන් ගුණතිලක

Books 3

Sampath Thushara Kumarasinghe-සම්පත් තුෂාර කුමාරසිංහ

Books 1

Saminadan Wimal

Books 1

Samaranayaka Vipuraguna

Books 2

Saman wickramarachchi

Books 1

Saman Pushpa liyanage

Books 1

Saman Pushpa Gunasekara

Books 2

Saman Edirimunee

Books 2

Sadaruwan Lokuhewa

Books 1

sadarasi sudusinghe

Books 1

s.moremada

Books 1

S. chandrasiri dasanayaka

Books 1

Ruwini Thalpawila

Books 2

Ruwan Rathnayaka

Books 2

Rupasiri Perera - රුපසිරි පෙරේරා

Books 1

rukmani samaranayaka

Books 1

Ruklanthi Perera

Books 1

Rohitha Munasinghe

Books 1

Rohana Weththasinghe

Books 1

rohana vijeweera

Books 1

Robin Sharma

Books 5

Rev. Manewe Wimalarathana

Books 2

Rev Madawala Pangchawansa Himi

Books 1

Rekha Sri Nungamuwithana

Books 1

Ravishka Perera

Books 1

ravindra pranandu

Books 1

Ravindra Kariyawasam-රවින්ද්‍ර කාරියවසම්

Books 1

Ravindra Kariyawasam

Books 1

Ravi Prasad Herath

Books 2

Rathna Sri Wijesinghe

Books 2

Rashmika Mandawala

Books 1

Ranjith Kuruppu

Books 2

Ranjith Hennayakarachchi

Books 1

Ranjith Gunarathne

Books 1

Ranjana Dewamithra Senasinghe-රංජන දේවමිත්‍ර සේනාසිංහ

Books 16

Rani Senarathna Rajapaksha

Books 5

Ranaweera Gunawardhana

Books 1

ralf piris

Books 1

Rabindranath Tagore

Books 1

Raajan Hoole

Books 1

R.M.G.Rathnayaka

Books 1

R.L. Brohier

Books 1

Prof. Raj somadeva

Books 1

Prof. Lakshman Marasinghe

Books 1

Prof. G. L. Peris

Books 1

Priyantha Kodippili

Books 1

priyantha jayakodi

Books 1

Priyanka Amarathunga

Books 1

Priyan R Wijebandara

Books 1

Prince Senadeera

Books 1

premasiri mahingoda

Books 2

Premalal Kumarasiri

Books 1

Pramitha Rohini Wanigarathne

Books 1

Pramesh Wickramasinghe

Books 1

Pradeep Kumara Balasooriya

Books 2

Prabhashwara

Books 1

prabath mirihagalla

Books 3

Piyal Jayarathna & Anusha Kollure

Books 1

Paulo Coelho

Books 5

Paul Gallico

Books 1

Pasan Kodikara & Abey Dissanayaka

Books 1

Pasan Kodikara

Books 4

Palitha Solomons

Books 1

Padmini Senevirathna

Books 1

Padma Gunasekara

Books 1

Padhma Harsha Kuranage

Books 6

pablo neruda

Books 1

P B Jayasekara

Books 1

Other

Books 1

OSHO

Books 19

O Oprovskaya

Books 1

Nuwan Thotawaththa

Books 12

Norma Khouri

Books 1

Nishshanka Wijemanna

Books 12

Nishani Dissanayaka

Books 1

Nisal Ekanayake

Books 1

Nirmal Ranjith Devasiri

Books 1

Nimal Somarathna

Books 1

Niluka Kandhurugamauwa

Books 3

Nilekha Dhananjani Gunawardhana

Books 1

Nilantha Hettige

Books 3

Nil Lucky Chirstopher

Books 1

Nikoloi Nosov

Books 11

Nikolai Ostrovsky

Books 2

Nikolai Gogol

Books 1

Newton Gunasinghe

Books 1

Nevil Jayaweera

Books 1

nandasena rathnapala

Books 3

Nanda Balasooriya

Books 5

Nalin Mahesh

Books 1

Nalaka Gunawardana

Books 1

Nadhee Wasalamudaliarachchi

Books 1

N.Radlov

Books 1

N. Radlov

Books 1

MW Sumana Dayananda

Books 1

Muthumudalige Nishshanka

Books 1

Mudiyanse Dissanayaka

Books 1

Mohan Sriyantha Ariyawansha - මොහාන් ශ්‍රියන්ත ආරියවංශ

Books 2

Mohan Raj Madawala

Books 9

Milan Kundera

Books 1

Mikhail Sholokhov

Books 4

Mikhail Khrapchenko

Books 1

Mikhail Bulgakov

Books 1

Michael Ondaatje

Books 1

Menaka Priyantha Bandara

Books 1

MD Mahindapala

Books 1

Maxim Gorky

Books 1

mary higgins clark

Books 1

Mario Vergas Lloso

Books 2

Maria Priezhayeva

Books 1

Manuka Wijesinghe

Books 2

Manuel Jayasekara

Books 2

Manohari Jayalath

Books 1

Manjula Wediwardhana

Books 7

manjula senarathne

Books 7

Manel Jayanthi Gunasekare

Books 1

Mandawala Pangngawasa

Books 2

Malini Govinnage

Books 3

Major Selvin Sale

Books 1

Major General Kamal Gunaratne

Books 3

mahinda somathilaka

Books 1

Mahinda Senerath Gamage

Books 2

Mahinda Rathnayake

Books 1

Mahinda Prasad Masibula

Books 3

Mahinda Pathirana

Books 1

Mahinda Kumara Dalupotha

Books 1

Mahinda Haththaka

Books 4

Mahinda Balsooriya

Books 2

Maheshi Weerakoon

Books 3

Madhubashini Rathnayaka

Books 1

Madawala Pangngnawasa

Books 1

M.Plyamcoviski

Books 1

M.Bulathova

Books 1

M. D Mahindapala

Books 1

Luvinda Riley

Books 1

Lt.Col. Sunil Peiris

Books 2

liyange monika kumari

Books 1

Liyanage Amarakeerthi

Books 7

Lf.Col.Pradeepa kekulawala

Books 1

Leon Trotsky

Books 2

Leo Tolstoy

Books 2

Leelananda Gamachchi - ලීලානන්ද ගමාච්චි

Books 4

Lakshman T.B. Ilangakon

Books 1

Lakshantha Athukorala

Books 1

Lakmini Amarasinghe

Books 1

Lahiru Kithalagama

Books 1

L.Vorakova

Books 1

L.S.S.Pathirana

Books 1

Kumari Jayawardena

Books 1

kumarathunga munidasa

Books 2

kumara thirimadura

Books 1

Kumara Perera

Books 1

Kulan Ranasinghe

Books 1

korni Chucovski

Books 1

Konstantin Paustovsky - කොන්ස්තන්තීන් පවුස්තොව්ස්කි

Books 2

kevin anderson

Books 1

Keerthi Welisarage

Books 1

Kathyana Amarasinghe

Books 2

Karunathilaka Handunpathirana

Books 1

Karunathilaka Hadunpathirana

Books 1

Kapila Kumara Kalinga

Books 5

kandegama kularathna

Books 1

Kanchana Piumali

Books 1

kanchana amilani

Books 1

Kamala Markandaya

Books 1

kamal gunarathna

Books 2

Kalum Weligama

Books 9

Kalana Gunasekara

Books 1

kaal Aaron

Books 1

K.K Saman Kumara-සමන් කුමාර

Books 2

K.G. Karunathilaka

Books 33

K. Sunil Shantha-K. සුනිල් ශාන්ත

Books 2

K. Philip Shantha

Books 1

K Sanjeewa

Books 1

K K Saman Kumara

Books 2

K A N Perera

Books 3

JVP

Books 1

Joseph Conrad

Books 1

Jose Saramago - ජොසේ සරමගෝ

Books 1

Jonnathan Spencer

Books 1

John D Rodgers

Books 1

Jayathilaka Hettiarachchi

Books 1

Jayasiri Alawaththa

Books 1

Jayarathna Ruberu

Books 1

Jayanthalal Rathnasekara

Books 2

Jayantha Ruberu

Books 1

Jayadeva Uyangoda

Books 19

Jay Shetty

Books 1

Jane Austen

Books 1

Janatha Vimukthi Peramuna

Books 16

Janaka Inimankada

Books 1

Jacob Ludwic Grimm & Wilhem Carl Grimm

Books 2

Jackson Anthony

Books 1

J.M Coetzee

Books 2

Ivy Litvinov

Books 2

italo Calvino

Books 1

Isabel Allende - ඉසබෙල් අයියන්දේ

Books 4

Irina Zheleznova

Books 1

Indika Jayawardhana

Books 1

I.M.R.A.Iriyagolla

Books 1

Henrik Ibsen

Books 1

Hendrick De Silva Hettigoda

Books 1

Hemmathagama Piyadassi Thero

Books 1

Hemanthi Samarajeewa

Books 2

Heather Morris - හීදර් මොරිස්

Books 1

Hashitha Abewardana

Books 1

Haruki Murakami

Books 1

Halima Bashir

Books 1

H.Marks Fernando

Books 2

H.D.Sumanarathna

Books 2

H.B Gunarathne

Books 2

H. Jayarathna

Books 1

Guy de Maupassant

Books 1

Gunasiri Silva

Books 1

Gunarathne Wickramage

Books 1

Gunadasa Liyanage

Books 1

gunadasa kumarasingha

Books 1

Grigory Osthar - ග්‍රිගොරි ඕස්තර්

Books 1

Gnainda Priyawardhana

Books 1

gimhani wasana

Books 1

Gayani Asinsala Piyadhigama-ගයානි අසින්සලා පියදිගම

Books 1

Gaya Nagawatta

Books 1

Ganga Niroshini Sudhuwelikandha

Books 3

Gamini Viyangoda

Books 24

Gamini Kandepola

Books 1

Galeena Lebadewa

Books 1

Gabriel García Márquez

Books 4

G.L. piris

Books 3

fyodor dostoevsky

Books 1

Fransis Fukuyama

Books 1

Federico Andahazi

Books 1

Federico Adahasi

Books 1

Faina Glagoleva

Books 3

erik ilayaparachchi

Books 2

Edward Bulwer Lytton

Books 1

E.M.R.A. Irriyagolla

Books 1

Duncan Clark

Books 1

Dr. Chirantha Jeewan

Books 1

Dr. Ajith Fernando | වෛද්‍ය අජිත් ෆර් නන්ඩෝ

Books 1

DR Sanathdeva Muruthenge

Books 1

DR Peries

Books 1

DP Wickramasinghe

Books 2

don peter piyathuma

Books 5

DMS Ariyarathna

Books 1

dipthi mangala

Books 1

Dimuthu Sumudu Liyanage

Books 1

Dilshi thathsarani

Books 2

Dilini Thennakon

Books 1

Dileepa Jayakodi

Books 9

Dileepa Abeysekara

Books 1

Dharma Wiydyarathne

Books 1

Dharma Sri Kariyawasam

Books 1

Devindhu Senevirathna

Books 3

desmond Morris

Books 1

Deelipa Jayakody

Books 4

Dedhigama V Rodrigo-දැදිගම වී රුද්‍රිගෝ

Books 13

Dedhigama V Rodrigo

Books 7

Dayarathna Garusinghe

Books 1

Daya D. Fonseka - දයා ඩී. ෆොන්සේකා

Books 1

Daya Abeysekara

Books 1

Dauglas B ranasinghe

Books 1

D.M. Anura Dissanayaka

Books 3

Constance Briscoe

Books 1

Colleen McCullough

Books 1

Chulananda Samaranayaka

Books 17

Chulabhaya Shantha Kumara Herath

Books 2

christopher ondaatje

Books 1

Chithra I Perera

Books 8

Chinuwa Achbe

Books 1

Chinthana Dharmadasa

Books 5

chingiz aitmatov

Books 4

China MieVille

Books 1

chethana liyanage

Books 1

Chetan Bhagat

Books 8

Chathuri Damayanthi

Books 2

Chathupama Abewickrama-චතුපමා අබේවික්‍රම

Books 2

Charles Dayananda-චාර්ල්ස් දයානන්ද

Books 2

Charles Darwin - චාල්ස් ඩාවින්

Books 1

Charitha Prawardhi Bandara

Books 2

Channa Karunarathne

Books 1

Chandrawansha Muwanwella

Books 1

Chandra sri Ranasinghe

Books 1

chandra anagirathna

Books 7

Chandana Gunasekara - චන්දන ගුණසේකර

Books 1

Chamal akalanka polawattage

Books 1

chadrasri ranasinghe

Books 1

Cathy Glass

Books 1

Carlos Ruiz Zafon

Books 1

Carlos Maria Domingues

Books 1

Buddhika Abeysundara

Books 1

Bhathiya Arthanayake

Books 1

Bante Henepola Gunarathana

Books 1

Bandupala Guruge

Books 1

Badhraji Mahinda Jayathilaka

Books 3

B.N.R.jayaseena

Books 2

B H Famar

Books 1

Athula Rasal

Books 1

Athula Kudagamage

Books 1

Ashlee Vance

Books 1

Ashani Shalika Ranasinghe

Books 1

Ashan Peiris

Books 1

Arthur Miller

Books 1

Artha Sandes Rathnayaka

Books 1

Ariyawansha Ranaweera

Books 1

Ariyawansha Abesekara

Books 1

Ariyathilaka Peiris-ආරියතිලක පීරිස්

Books 1

Ariyananda Dombagahawatta

Books 8

Aravinda Muthukumarage

Books 1

Aravind Adiga

Books 1

Apoorwa Mandarami

Books 1

Anurasiri Hettige

Books 1

Anuradha sankalpani thibiriyagama

Books 1

Anuradha Nilmini

Books 2

Anura K Edirisuriya

Books 1

Anura Horeshas

Books 3

Anula De Silva

Books 2

Anisha Jayakodi

Books 2

Anatol France

Books 1

Amodha Abeynayaka

Books 1

Amali Boralugoda

Books 2

Alexei Tholsthoi - අලෙක්සෙයි තොල්ස්තොයි

Books 1

Alexander Pushkin - අලෙක්සන්දර් පුෂ්කින්

Books 1

Alexander Kazantsev

Books 1

Aked Leccom

Books 1

Abdulrazak Gurnah

Books 1

Abdul Kalam

Books 1

Abdhul Umar Sahan Nethmina

Books 1

A.P.A Gunasekara

Books 1

Scroll to Top

This is Our WhatsApp link

Click or Scan it to contact with us.

0777 728 727

click here