ආදරයේ භාෂා | Aadaraye Bhasha රු833.00
or 3 X රු225.00 with
Back to products
මාතර මහ කැරැල්ල | Mathara Maha Karalla රු675.00
or 3 X රු225.00 with

උත්තම නිහඬතාවය | Uththama Nihandathawaya

SKU 9786245834600 Category

අප නිහඬතාව නැමැති මනසින් සවන් දෙන්නේ නම් පක්ෂින්ගේ සෑම නාදයක්ද, සුළඟට ළෙල දෙන තුරු ලතාවන්ගේ සෑම කෙඳිරිම් හඬක් ද අපට යමක් කියනවා ඇත. මේ සියල්ලක්ම අපට කියන්නේ කුමක්ද ? අර්ථ ගන්වන්නේ කුමක්ද? ඔබ කතාබහින් තොරව සවන් දීම කළ යුතු බව නොවේද ? කතාවට වඩා සවන් දීම ඔබේ ජිවිතයට අර්ථයක් ගෙන එයි.

රු675.00

or 3 X රු225.00 with

or 3 X රු 225.00 with Koko Koko

Description

Related Books

Osho : Nirvana | ඕෂෝ : නිර්වාණ

රු585.00
or 3 installments of රු195.00 with

Osho : Sufi Pragngnayo | ඕෂෝ : සුෆී ප්රාඥ්ඥයෝ

රු540.00
or 3 installments of රු180.00 with

Customer Reviews

0 reviews
0
0
0
0
0

There are no reviews yet.

Be the first to review “උත්තම නිහඬතාවය | Uththama Nihandathawaya”

Your email address will not be published. Required fields are marked *