202 ක් කමටහන් රු850.00
or 3 X රු425.00 with
Back to products
Lavender - ලැවෙන්ඩර් රු600.00
or 3 X රු425.00 with

ඒ පොත නොහොත් සර්පයා මැරීම | E potha nohoth sarpaya marima

හුදෙකලා වූ, දුර්වල, ක්ෂුද්‍ර අල්පමාත්‍රික ‘මම’ පමණක් පැවතුම් පථයක සකස් වී කාලයට නතු වූ සේක. එවිටම විඥානය ජනනය වූ සේක. එවිටි මා හට කතා කරන්නට හැකි වූ සේක.
එවිටම ආලෝකය නිවී ගිය සේක.
ඒ අන්ධකාරය ජනනය වූ සේක.
ඒ අන්ධකාරය, ආලෝකය යැයි සිතෙන තරමටම
මා මුග්ධ වී ගිය සේක.

රු1,275.00

or 3 X රු425.00 with

or 3 X රු 425.00 with Koko Koko

Description

Related Books

Customer Reviews

0 reviews
0
0
0
0
0

There are no reviews yet.

Be the first to review “ඒ පොත නොහොත් සර්පයා මැරීම | E potha nohoth sarpaya marima”

Your email address will not be published. Required fields are marked *