පනාපුත්‍රගේ මතක වස්තුව | Panaputhrage Mathaka Wasthuwa
.
.
පනාපුත්‍රගේ මතක වස්තුව | Panaputhrage Mathaka Wasthuwa

පනාපුත්‍රගේ මතක වස්තුව | Panaputhrage Mathaka Wasthuwa

රු630.00

Pages : 260
Language : Sinhala

පනාපුත්‍ර සූත්‍රය

JACK – කොස්, කොස් නම් පනාය

SON – පුතා නම් පුත්‍රය.
ANT – කුඹියා, කූඹියා නම් කුහුඹු ය.

HONE – පැණි, පැණි නම් පැණියාය.

පනා + පුත්‍ර + කුහුඹු + පැණියා.

or 3 X රු 210.00 with Koko Koko
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
{{ reviewsTotal }} Review
{{ reviewsTotal }} Reviews
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}

Related Books

Scroll to Top

This is Our WhatsApp link

Click or Scan it to contact with us.

0777 728 727

click here