71 කැරැල්ල පොත් එකතුව රු3,860.00
or 3 X රු210.00 with
Back to products
NO STOPPING OR TURNING BACK රු3,375.00
or 3 X රු210.00 with

පනාපුත්‍රගේ මතක වස්තුව | Panaputhrage Mathaka Wasthuwa

පනාපුත්‍ර සූත්‍රය

JACK – කොස්, කොස් නම් පනාය

SON – පුතා නම් පුත්‍රය.
ANT – කුඹියා, කූඹියා නම් කුහුඹු ය.

HONE – පැණි, පැණි නම් පැණියාය.

පනා + පුත්‍ර + කුහුඹු + පැණියා.

රු630.00

or 3 X රු210.00 with

or 3 X රු 210.00 with Koko Koko

Description

Customer Reviews

0 reviews
0
0
0
0
0

There are no reviews yet.

Be the first to review “පනාපුත්‍රගේ මතක වස්තුව | Panaputhrage Mathaka Wasthuwa”

Your email address will not be published. Required fields are marked *