වැලි සහ පෙණ | Wali saha pena – khalil Gibran

ජීවිතය වනාහි පෙරහැරක් සම වන්නේය;

හෙමින් ගමන් කරන්නා පෙරහැර ඉක්මන් වැඩියැයි කියමින් ඉන් ඉවතට යන්නේය;

ඉක්මනින් යන්නා පෙරහැර ප්‍රමාද වැඩියැයි කියමින් ඉන් ඉවතට වන්නේය.

Life is a procession. The slow of foot finds it too swift and he steps out;

And the swift of foot finds it too slow and he too steps out.

La vie est une procession. Celui qui marche lentement la trouve trop rapide et en sort:

Et celui qui marche vite la trouve trop lente et en sort lui-aussi.

මෙහි ඉහළ ම ශීලය වෙනත් ලෝකයක දී අවම ශීලය විය හැක්කේය.

The highest virtue here may be the least in another world. La vertu la plus noble ici-bas peut être la plus infime dans l’autre monde.

රු225.00

or 3 X රු75.00 with

or 3 X රු 75.00 with Koko Koko

Description

Related Books

දිවිය දිවිය අමතයි | Diwiya Diwiya Amathai – Khalil Gibran

රු135.00
or 3 installments of රු45.00 with

Customer Reviews

0 reviews
0
0
0
0
0

There are no reviews yet.

Be the first to review “වැලි සහ පෙණ | Wali saha pena – khalil Gibran”

Your email address will not be published. Required fields are marked *