සංවිචාරණිය සමාජයක් Sanvicharaneeya Samajayak | A deliberative Society
.
.
සංවිචාරණිය සමාජයක් Sanvicharaneeya Samajayak | A deliberative Society

සංවිචාරණිය සමාජයක් Sanvicharaneeya Samajayak | A deliberative Society

රු2,082.50

Pages : 724
Language : Sinhala
Publisher : Agahas Publishers
හුදු බලය අත්පත් කර ගැනීම අරමුණු කරගත් පැරණි පන්නයේ දේශපාලනය වෙනුවට යුක්තිය අත්පත් කර ගැනීම අරමුණු කරගත් නව දේශපාලනයක් බිහි කිරීම සහ ආත්මාර්ථකාමය හා ස්වාමිත්වකාමය වෙනුවට සහයෝගිතාව හා තිරසාරත්වය පදනම් කරගත් සහරක්ෂනිය ආර්ථික එලබුමක් හදුන්වාදීමේ අවශ්යතාව මේ කෘතියෙන් අවධාරණය කරයි.
බලය අත්පත් කරගැනීමට විකල්ප වූ “යුක්තිය ඉටු කර ගැනීමේ” සංවිචාරණිය දේශපාලන ක්රියාකාරිත්වයක් සහ නාස්තිකාරී රේඛිය ආර්ථිකය වෙනුවට පුනර්ජනනීය චක්රීය ආර්ථිකයක් ගොඩ නැගිය හැකි ආකාරය පිළිබද මුඛ්ය අදහස් පද්දතියක් ඉස්මතු කර ගැනීමට දායක වීම මේ කෘතියේ අරමුනයි.

Out of stock

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
{{ reviewsTotal }} Review
{{ reviewsTotal }} Reviews
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}

Related Books

Scroll to Top

This is Our WhatsApp link

Click or Scan it to contact with us.

0777 728 727

click here