දෙවොලක ඉරණම | Dewolaka Iranama රු1,258.00
or 3 X රු226.67 with
Back to products
Peppermint | පෙපර් මින්ට් - Daily Love Dose රු720.00
or 3 X රු226.67 with

Velvet ප්‍රේමය | Velvet Premaya

ලියන්න අහිමි වෙන්නම ඕන

මිනිස්සුන්ට ඇස් රිදෙනකල් අඬන්න, ආදරේ ඕනෙ. මිනිස්සුන්ට සැනසීමෙන් නින්ද යන්න, ආදරේ ඕනෙ. මිනිස්සුන්ට හදවතින් හිනාවෙන්න, ආදරේ ඕනෙ. මිනිස්සුන්ට අමුත්තක් ලියන්න, ආදරේ ඕනෙ. මිනිස්සුන්ට සනීපෙට ඇහැරෙන්න, ආදරේ ඕනෙ. මිනිස්සුන්ට නැවුම් දේ හිතන්න, ආදරේ ඕනෙ. මිනිස්සුන්ට කේන්තිය ඉවසන්න, ආදරේ ඕනෙ.

දැනෙන්න ඉඹින්න. නැටුම් බැරුවත් නටන්න. වියරුවෙන් වයන්න ආදරය ඕනෙ. පපුවට දැනෙන්න සින්දු කියන්න ආදරය ඕනෙ මිනිස්සුන්ට ලියන්න ආදරේ අහිමි වෙන්නම ඕන.

දන්නවද?

එහෙම හිතුවම ලෝකයේ වැඩියෙන්ම ඇත්තේ ආදරේ අහිමි වුණු මිනිස්සු. නැත්තං ලෝකෙට කොයින්ද මේ තරම් කවි පොත්?

රු680.00

or 3 X රු226.67 with

or 3 X රු 226.67 with Koko Koko

Description

Customer Reviews

0 reviews
0
0
0
0
0

There are no reviews yet.

Be the first to review “Velvet ප්‍රේමය | Velvet Premaya”

Your email address will not be published. Required fields are marked *